Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Bibliotek i forandring

Bibliotek i forandring

Biblioteksjefene har svart på spørsmål og reflektert rundt tema som bibliotek på nett, bruk av sosiale medier, universell utforming, biblioteket som møteplass og tilrettelegging for ulike grupper, utviklingsarbeid, samarbeid internt og eksternt, formidling og markedsføring.

Fylkesbiblioteket er nå i gang med å gå igjennom tilbakemeldingene, og danne seg et godt bilde av hva som er bra og mindre bra i hver enkelt kommune og i fylket som helhet. Vi følger opp undersøkelsen med besøk og diskusjoner rundt utviklingsmuligheter og tiltak i hver kommune i løpet av våren.         

24. mai arrangerer vi biblioteksjefmøte i Trondheim - her vil videre oppfølging, praktiske tiltak og samarbeidsmuligheter få stor plass.

Målet med dette arbeidet: Å videreutvikle det bibliotekene er gode på, se potensialet som ligger lokalt og regionalt - og få til en positiv biblioteksutvikling til beste for innbyggerne i Sør-Trøndelag.

Arbeidet er godt forankra i:

St.meld. nr 23 (2008-2009) "Bibliotek-Kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid" som understreker behovet for en fleksibel og god organisering av bibliotektjenestene på tvers av kommunegrenser. Det fokuseres på samarbeid innen biblioteksektoren lokalt og regionalt, på utviklingsspørsmål, kompetanseutvikling, spesialisering og ansvarsdeling av tjenester.

Se grafisk oppsummering av spørreundersøkelse

 

 


Hildegunn Hestnes
Sist oppdatert: fredag 4. februar 2011
Utskriftsvennlig versjon