Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Samefolkets dag - Saemiej åålmegebiejjie 06.02.14

Samefolkets dag - Saemiej åålmegebiejjie 06.02.14

Sverresborg Folkemuseum har opplegg for skoler og barnehager og den offisielle markeringen starter kl. 17:00 i publikumsbygget og friluftsmuseet. Fra kl. 16 er det salg av varmmat i Cafe Bagle i museets publikumsbygg.
Se nærmere info: http://sverresborg.no/utstillinger/faste-utstillinger/markering-av-samefolkets-dag/

I Nidarosdomen er det samisk/norsk kveldsgudstjeneste kl. 19:30 samme dag.

Kultuvre- jïh gærjabusse/ Kultur- og bibliotekbussen deltar på feiringen av Samefolkets dag 6.2. på Sverresborg folkemuseum. Bussen er åpen for besøk på hele arrangementet. På Fylkeshuset i Trondheim er det kulturelt innslag og ord for dagen kl. 12 i Fylkestingssalen. På Røros inviterer Aajege i samarbeid med Rørosmuseet til samling på Rørosmuseet kl. 17:00. Se nærmere info på: http://www.aajege.no/index.php?option=com_content&view=article&id=173:6-februar&catid=52:andre-kurs&Itemid=73

Bakgrunn for dagen
Samefolkets dag feires til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim 6. februar 1917. Det var en sørsamisk kvinne som tok initiativ til dette landsmøtet, Elsa Laula Renberg. Hun var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. Samer fra flere deler av Norge og fra svensk side ble invitert til landsmøtet, og noen av hovedsakene som ble behandlet var spørsmålet om opplæring i samisk for samiske barn og reinbeitesaken. Dermed la man også grunnlaget for det landsdekkende og tverrnasjonale samiske samarbeidet som vi kan bygge på i dag.

6. februar i 1917 var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Det er viktig å markere at Sør-Trøndelag fylke er en viktig del av det samiske området og er bærere av den samiske kulturarven. Her vil både den oppvoksende generasjonen og foreldregenerasjonen danne et bredt grunnlag for å revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur.

Det samiske flagget
Det samiske flagget blir å se på ulike steder og offentlige bygninger i sørsamisk område den 6. februar. Flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent i 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Saemiej Laavlome
Samefolkets sang

Saemiej Laavlome
Samefolkets sang

Nuelesne dan elmien jissien
vååjnesh saemiej eatneme lea.
Vaeriej duekesne guevtelh vaajjah,
våaroen tjielke jaevrieh vååjnoeh.
Dalvesh, vaerieh, vaartoeh, vuemieh
alnadahkh elmeden vööste.
Johkh vijtjeldieh vuejtieh sjuvvieh.
Vaartoeh, gaejsieh, njiemehtje-spaenjieh
tjåadtjoeh vøøste mearoem.
(Sørsamisk 1. vers)
 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggai Sámieanan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka.
čohkat čilggin, čorut čearuin
allanaddet almmi vuostái.
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállenjárggat.
máraideaddji mearaide.
(Nordsamisk 1. vers)

Langt mot nord under Karlsvognen
sakte stiger Samelandet:
Vidde seg bak vidde strekker,
sjø ved sjø hvor øyet rekker.
Lier, åser, snaue rabber
hever seg mot himmelbrynet.
Elver bruser, skoger suser,
stålgrå, steile fjell-nes skyter
mot det ville hav seg ut.

http://www.ruovatsijte.no/sub/saemiej_laavlome.pdf www.sverresborg.no www.aajege.no
http://ndla.no/nb/node/113762

Lahkoe biejjine!
Til lykke med feiringen av dagen!


Anders Lehn
Sist oppdatert: onsdag 5. februar 2014
Utskriftsvennlig versjon