Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Prosjekter > Gjennomførte prosjekt > Kompetente regionbibliotek

Mer kompetente bibliotek
– samarbeid over fylkesgrensene

Bilde av spørsmåltegnFylkesbiblioteket i spennende prosjekt i samspill med fylkesbibliotekene i Hedmark, Møre- og Romsdal, Nord-Trøndelag og Oppland.
Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2011 – 2012 og har fått innvilget et tilskudd fra Nasjonalbiblioteket på kr. 300.000 for 2011.
Oppstart er satt til 1. mars 2011 og prosjektet ledes av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek med bidrag fra samtlige deltakende fylkeskommuner.

Bibliotekmeldingen ( St.meld. nr. 23 / 2008-2009 ) understreker behovet for økt oppmerksomhet rundt kompetente folkebibliotek. Det foreslås i meldingen å utvikle et nasjonalt kompetanseutviklingsprogram for bibliotekene. Fylkeskommunene, som har ansvaret for å koordinere bibliotekutviklingen i sin region, er i samarbeid med Nasjonalbiblioteket tiltenkt en sentral rolle i denne sammenheng.

Hovedmålene for prosjektet er bl.a. :

  • å definere og videreutvikle fylkesbibliotekenes rolle som utviklingsaktør innad i de respektive fylkeskommuner.
  • å utvikle folkebibliotekenes kompetanse på områder som samarbeid, partnerskap, politiske prosesser, ressursdeling og bibliotekenes rolle som samfunnsaktør.
  • å intensivere arbeidet med å forankre biblioteksektor i regionale politiske planprosesser.
  • å knytte bibliotektjenester og bibliotekutvikling opp mot planer på regionalt og kommunalt nivå.

Blant prosjektets tiltak kan nevnes :

  • Kartlegge og analysere kompetansebehov blant bibliotekansatte.
  • Sette i gang kursrekke relatert til målene for prosjektet. Kursene gjennomføres som fysiske samlinger, supplert med en nettbasert læringsarena.
  • I hvert fylke inviteres et folkebibliotek til å etablere et modellbibliotek, som eksempel på målrettet kompetansebygging med den hensikt å kvalitetsforbedre bibliotektilbudet i kommunen.
  • Etablere en hospiteringsordning mellom de samarbeidende fylkesbibliotek.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2011 – 2012 og har fått innvilget et tilskudd fra Nasjonalbiblioteket på kr. 300.000 for 2011.
Oppstart er satt til 1. mars 2011 og prosjektet ledes av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek med bidrag fra samtlige deltakende fylkeskommuner.

Øivin Stav, 73 86 63 97

 


Utskriftsvennlig versjon