Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Tjenester > Søknadsmidler

Søknadsmidler

STØTTEORDNINGER 2013/2014

NASJONALBIBLIOTEKET

Prosjekt- og utviklingsmidlene for 2014 fra Nasjonalbiblioteket er nå utlyst med søknadsfrist 1. oktober.

Disse innsatsområdene vektlegges i år: Mangfold og inkludering, Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014, Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap, Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Det oppfordres til samarbeid mellom flere.  Egenandel bør utgjøre minst 40 %. 

Søknadsfrist 1. oktober 2013 kl. 16.00

http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Utlysning-av-prosjekt-og-utviklingsmidler-for-2014
KULTURRÅDET
Prosjektstøtte Litteraturtiltak: Søknadsfrist 1. september, 1. desember, 1. mars, 1. juni (4 tildelinger hvert år)
Prosjektstøtte Barn og unge: Søknadsfrist 1. september, 1. desember, 1. mars, 1. juni (4 tildelinger hvert år)
Litteraturfestivaler: Søknadsfrist 1. des og 1. juni
Flere støtteordninger finnes.  Sjekk Kulturrådets hjemmeside:

http://kulturradet.no/stotteordninger
 FRITT ORD

Gir midler for å styrke det språklige mangfoldet og bibliotek som formidlingsarena.
Flere frister.  For høsten 2013: 2. august for behandling i september, 13. september for behandling i oktober/november og 1. november for behandling i desember.

http://www.fritt-ord.no/no/prosjekter/category/bibliotek/
http://www.fritt-ord.no/no/soknader/ 

 NORSK FORFATTERSENTRUM
Norsk Forfattersentrum, Medlemsfondet
Norsk Forfattersentrums Medlemsfond deler ut ca 450.000 kr hvert år til prosjekter som "kommer medlemmer av Norsk Forfattersentrum til gode".
Søknadsfrist fire ganger i året: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. 

http://www.forfattersentrum.no/pub/forfattersentrum/main/?cid=1457&aid=174
 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd kultur: Søknadsfrist for tiltak som skal gjennomføres i 2013 er 1.november 2012 for tiltak i 1. halvår og 1.april 2013 for tiltak i 2. halvår.

http://www.stfk.no/Tjenester/Kultur/Tilskudd-kultur/
 
NORDEN – DET OFFISIELLE NORDISKE SAMARBEIDET 
Nordiske og bilaterale støtteordninger og utlysninger. Listen inneholder hovedsakelig bidrag og utlysninger fra Nordisk råd, Nordisk ministerråd og ministerrådets underorganisasjoner, men også andre støtteordninger med fokus på nordisk samarbeid.

http://www.norden.org

SAMETINGET

http://www.sametinget.no/Stipend-og-tilskudd

VOX

VOX er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med vekt på voksnes læring. Legger til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.  Tilskuddsordninger til private og offentlige virksomheter innen læring for voksne, m.a prosjektmidler til å utvikle kurstilbud.

http://www.vox.no/no/Tilskudd/

EU. SAMARBEIDSPROSJEKT, BL.A. GRUNDVIG
Grundtvig er EUs program for samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som legger til rette for voksnes læring. Gjennom Grundtvig workshops kan du få støtte til å delta på aktiviteter i andre europeiske land, relevante for din egen utvikling og ditt læringsbehov. Du kan også søke om å arrangere aktiviteter. 

http://siu.no/nor/Voksnes-laering
http://siu.no/nor/Voksnes-laering/Kurs-og-stipend

INTERREG

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.  Prosjektstøtte fra Interreg er søknadsbasert, og midler lyses ut jevnlig.  Følg med på Interreg.no og de aktuelle programmenes nettsider for detaljert informasjon om søknadsprosedyrer.

www.interreg.no/
BIBLIOTEKSENTRALENS STIPEND

Stipendets formål er faglig utvikling. Stipendet skal benyttes til reiser, studier eller utredninger for ansatte i offentlige biblioteker. Offentlige biblioteker kan søke om midler til prosjektutvikling.

http://www.bibsent.no/ombs/stipend.aspx

NBF – NORSK BIBLIOTEKFORENING

NBF sentralt. Flere utlysninger i året.  Ansatte i bibliotek kan søke om støtte til reiser/studier. 
http://www.norskbibliotekforening.no/

NBF lokalt.  Stipendutdeling.
http://www.nbf-st.no/  
FAD-FORNYINGS, -ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET (NY!) KORT FRIST!

Fornyingsminister Rigmor Aasrud lyser ut engangsstøtte til kompetansetiltak rettet mot voksne som ikke er på nett. Tiltaket skal støtte opp under regjeringens mål i Digital agenda for Norge om å halvere antall innbyggere som ikke bruker internett i løpet av fem år.

Søknadsfrist: 9. august!

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2013/fem-millioner.html?id=730680

Utskriftsvennlig versjon